تحصيل در فنلاند - هزينه ها، مزايا

دانشگاه هاي فنلاند
تحصيل در فنلاند - هزينه ها، مزايا

در از مردم اين كشور يورو را بيشتر از مار كا - -- - - ) -- بستناليز ماركا را مثب ميدانند، ۵۹ درصد ز مردم اين مي پسماندند. - سيستم بانكي اساس اصل ۷۳ قانون اساسي فنلاند، بانك مركزي زير تحصيل در فنلاند 2016 نظر پارلمان قرار داشته و اداره امور آن به عهده هيئت منتخب پارلمان خواهد بود. مقررات مربوط به اداره بانك مركزي فنلاند به موجب قانوني كه مطابق رويه معمولا ساير قوانين، در پارلمان به تصويب ميرسيد، تعيين خواهد شد. پارلمان، نحوه مصرب منافع حاصله از بانك در جهت نيازمنديهاي دولت را معين مي كند. در سال ۲۰۰۷م، ۵ گروه بانكي كوچك و سه گروه اصلي بانكي بزرگ با ۱۵۷۲ شعبه در فنلاند فعاليت داشته اند. بانكهاي تجاري نيز به نوبه خود علاوه بر ۲۳ شعبه شامل بانكهاي وابسته هزينه تحصيل در فنلاند و فرعي، از خدمات ۷ شعبه و نماينده خود در كشورهاي مختلف بهره برداري مي كنند. بر اين مجموعه مي توان ۴۰ بانك پس انداز و ۲۴۳ بانك تعاوني را افزود. ضمنا شعب ۸ بانك خارجي به همراه نمايندگان ۴ بانك غيرفنلاندي در اين كشور فعاليت دارند. - نرخ رشد اقتصادي اقتصادي فنلاند در سال ۲۰۰۷م، ۳/۲ درصد بوده است. همچنين رشد تا فنلاند در سال ۲۰۰۸م، ۲/۸ درصد بوده است. جستاد Î همكاري اقتصادي اروپا در گزارشي، بالا رفتن متوسط سن - ان تهديدي براي رشد اقتصادي اين كشور دانسته است. بازنش -- జ్ఞ్గ توانسته است تا سن كار را در اين كشور بيشتر و -گيهاي زودرس را كمتر نمايد. همچنين از فنلاند خواسته شده تا با افزايش رقابت و انعطاف بيشت -- - - شب بيشتر در بازا - a .1.8 ر بازار كار، رشد اقتے - --- اينداخليدربخشهاياقته دي را افزايش دهد. همچنين سهم تولد - عبا، تئا.ا.. كه - درصد و خدمات نيز ۶۷ درصد. ارتند از: كشاورزي ۲/۷ درصد، صنعت ۳/- بودجه وزارت دارايي فنلاند، بودجه اين كشور براي سال ۲۰۰۸م را ۲۰۷ ميليارد يورو اعلا - - ر - يورو ’’سرم ان هزينه ها نيز ۱۰۱ ميليا ويزاي دانشجويي فنلاند كرده بود. حجم درامدها ۱۰۶ ميليارد يورود و ميزا جليارد يورو ده است


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهاب | ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۴:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |